Statutul Asociației Colecționarilor din Sălaj

Statutul Asociației Colecționarilor din Sălaj

Membri asociați consimţim să constituim, cu respectarea prevederilor legii (6 şi urm. din O.G.R. nr. 26/2000, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000, modificată prin Legea 246/2005, publicată în M.Of. 656/25.07.2005, modificarile ulterioare), asociaţia nonprofit denumită “ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ”, în condiţiile prezentului statut şi ale actului constitutiv.

      CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE.

Art. 1. – „ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“, denumită în continuare şi asociaţia este fondată potrivit actului constitutive, de subsemanţii membri.

Art. 2. – „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “ este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală şi urmăreşte exclusive scopul pentru care se constituie.

Art. 3. – Scopul asociatiei il constituie: Reprezentarea şi promovarea intereselor colecţionarilor din judetul Sălaj.

Art.4.– Denumirea asociatiei este „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.

Art. 5 – (1) Sediul „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “ este situat in Zalău, strada Nicolae Titulescu, nr 1, judeţ Sălaj.

 (2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.

Art. 6 – „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ se constituie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 7 – (1) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de 700 lei (şaptesute lei) şi este alcatuit din aporturile în bani depuse de membri fondatori.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia românâ în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.  

Art. 8 – (1) In vederea realizarii scopului „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “ potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociatia are urmatoarele obiective si activitati:

–     susţinerea şi derularea activităţilor de organizare a unor evenimente culturale: expoziţii de profil, târguri ale colecţionarilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

–     valorificarea turistică a obiectivelor de patrimoniu (evenimente, publicaţii, copii ştiinţifice, suveniruri);

–     derularea unor campanii de mediatizare a activităţilor colecţionarilor;

–     organizarea unor evenimete în scopul strângerii de fonduri pentru susţinerea financiară a principalelor activităţi specifice profilului asociaţiei;

–     crearea unui sistem de voluntariat pentru susţinerea activităţilor cultural-educative în domeniul colectării, păstrării şi protejării patrimoniului.

–     accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere si europene, in domeniile de interes ale asociatiei;

–     elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare redactate in limbi de circulatie internationala;

–  realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii membrilor si a produselor sau serviciilor promovate;

–  promovarea cooperarii cu structuri similare, din ţară si din alte ţări, si intreţinerea de relaţii directe cu acestea, precum si cu organizaţiile internaţionale din domeniile de interes ale asociaţiei;

–  asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din ţară si/sau din străinătate, în scopul realizării scopului si obiectivelor asociaţiei;

–  facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei si a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes pentru asociaţie;

–  editarea, susţinerea si promovarea unor lucrari si publicatii, inclusiv de publicatii editate sub egida asociatiei;

–  achizitionarea de fond de carte, cataloage de colecţie, determinatoare, publicaţii si dotări, pentru realizarea scopului asociatiei, in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.

(2) Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.

(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a

fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

Art. 9 – (1) „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ se poate afilia cu alte personae juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.

(2) „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ”.

(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.

(5) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.

(7) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu

Descarcă documentul în format pdf..

Mai mult

 

Comentariile sunt închise.